ZÁPISY     LEGISLATIVA     ARCHIV     ODKAZY                                                                                                                                                      

ZÁPISY: 2023  2022  2020  2019  2018  2017  2016 2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008

Zápis členské schůze ČRS MO Aš z. s. konané 19. března 2016

 1. Jednání schůze zahájil jednatel MO ČRS z. s. p. Mgr. Valdman Jan. Přednesl program schůze, k němuž nebyly připomínky a byl jednomyslně schválen. Řízením schůze byl pověřen p. Mgr. Valdman Jan.
 2. Zvolena byla mandátová komise ve složení p. Schindler Petr, p. Kopecký Ota a p. Kopecký František. Pro hlasovalo 68, proti 0, zdrželo se 0.
 3. Zvolena byla návrhová komise ve složení p. Poláček Jan, p. Chavec Vladimír a p. Brabec Jiří. Pro hlasovalo 68, proti 0, zdrželo se 0.
 4. Jednatel p. Mgr. Valdman Jan zkontroloval usnesení z minulé členské schůze. Konstatoval, že všechny úkoly byly splněny v řádném termínu.
 5. Předseda p. Radomír Duchaj přednesl zprávu o činnosti MO ČRS Aš z. s. za období od poslední členské schůze. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
 6. Zpráva o hospodaření MO ČRS Aš z. s., účetní uzávěrka a návrh rozpočtu byl k dispozici na každém stole. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
 7. Zprávu dozorčí komise MO ČRS Aš z. s. přednesl její předseda p. Bláha Miroslav. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
 8. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda p. Kopecký Ota. Schůze se zúčastnilo 68 členů MO ČRS Aš z. s. Žádné dítě a jeden mládežník. Tedy 68 členů s hlasovacím právem, z čehož nadpoloviční většina byla 35 hlasů.

V diskuzi přednesli své připomínky a náměty tito členové:

p. Radomír Duchaj - revitalizace rybníků a potoků na Ašsku a Hranicku, úklid pronajatých pozemků od města Aš, problematika měsíčních rybářských lístků, placení členských příspěvků dle nových Stanov ČRS z. s., žádost o pronájem rybníků od Lesů ČR,
p. Habrman Zdeněk – dotaz na zarybnění revíru 431 018 Dolíška,
p. Bláha Michal – spolupráce s CHKO, chov perlorodky, Norské fondy,
p. Dupák Luboš – dotaz na revitalizaci rybníku Vernéřov,
p. Horych Libor – nepořádek na revírech (pálení kabelů apod., možná součinnost s Městskou policií Aš),
p. Motyčka Libor – dřevní odpad na revíru Ohražený

V diskuzi dále vystoupil host:

p. Mgr. Dalibor Blažek, starosta Aše, který za práci poděkoval celé organizaci. Vysvětlil situaci s revitalizací na revírech Vernéřov a Cihelna a dále pohovořil o dotačních titulech z grantu města Aš na celoroční činnost pro organizace.

Předseda návrhové komise p. Poláček Jan přednesl návrh usnesení. Hlasováním bylo usnesení přijato jednomyslně všemi 68 hlasy. Usnesení je součástí tohoto zápisu.Usnesení členské schůze ČRS MO Aš z. s. konané dne 19. března 2016

Členská schůze schvaluje

 1. Zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
 2. Účetní závěrku za rok 2015
 3. Rozpočet na rok 2016

Členská schůze bere na vědomí

 1. Zprávu dozorčí komise

Členská schůze ukládá

 1. Výboru MO ČRS Aš z. s. vyřešení narovnání toku Bílý Halštrov u pí. Vlachové s dotazem na Odbor životního prostředí v Aši, vyřešení úklidu dřevního odpadu na revíru 431 079 Vernéřovský potok PR 03 Ohražený

Předseda MO ČRS Aš z. s. na závěr poděkoval všem členům za práci ve prospěch organizace a schůzi ukončil.

p. Mgr. Jan Valdman - jednatel, p. Radomír Duchaj - předseda

V Aši dne 19. 3. 2016

Úvod   |   Informace   |   Revíry   |   Líheň   |   Výlovy   |   Povolenky   |   Kontakty   |   Foto   |   Video

Zápisy   |   Legislativa   |   Archiv   |   Odkazy
Copyright © 2012-2024 ČRS MO Aš z. s.
Code, Design: Rostislav Chavec JohnBTS@rybarias.cz a Radek Flachs flachs.radek@seznam.cz
W3C Validation Service | Editace: 23. 3. 2024
Ověřené CSS
Jak psát web