ZÁPISY     LEGISLATIVA     ARCHIV     ODKAZY                                                                                                                                                      

Zápisy: 2023 2022  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008

Zápis členské schůze ČRS MO Aš z. s. konané 25. února 2023 v KC LaRitma

1. Jednání členské schůze zahájil jednatel organizace Mgr. Jan Valdman. Přednesl program schůze, k němuž nebyly připomínky.
Program byl jednomyslně schválen. Řízením schůze se ujal Mgr. Jan Valdman.

2. Zvolena byla mandátová komise ve složení Michal Kopásek, Pavel Smejkal a Libor Horych.
Pro hlasovalo všech 35 přítomných členů, proti nebyl žádný člen, nikdo se nezdržel.

3. Zvolena byla návrhová komise ve složení Ing. Daniel Mašlár, Ludvík Tichý a Jiří Petrášek.
Pro hlasovalo 35 členů, proti nebyl žádný člen, nikdo se nezdržel.

4. Jednatel organizace Mgr. Jan Valdman zkontroloval usnesení z minulé členské schůze a konstatoval, že bylo splněno.

5. Předseda organizace Radomír Duchaj přednesl zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze.
Zpráva je součástí tohoto zápisu.

6. Zpráva o hospodaření organizace, účetní uzávěrka a návrh rozpočtu na rok 2023
byly všem členům zúčastněných schůze k dispozici na stolech. Zprávy jsou součástí tohoto zápisu.

7. Zprávu dozorčí komise MO ČRS Aš z. s. přednesl její předseda Jaroslav Juříček. Zpráva je součástí tohoto zápisu.

8. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Michal Kopásek. Konstatoval, že dle Stanov § 8 odst. 3 a Jednacího řádu ČRS z. s. je členská schůze po 15 minutách čekání usnášeníschopná. Přítomno 35 dospělých, 1 dítě a 3 hosté. Zpráva je součástí tohoto zápisu.


V DISKUZI PŘEDNESLI SVÉ PŘIPOMÍNKY A NÁMĚTY TITO ČLENOVÉ:

- Ing. Jiří Červenka (ředitel Ašských lesů) – poděkoval za spolupráci s MO a přislíbil,
že ze strany Ašských lesů bude tato spolupráce nadále pokračovat.
- Gerhard Moule - vznesl dotaz k lovu ryb na revíru 433 061 přehrada Halštrov.
- Miloslav Švec – vznesl dotaz, zda může bez sankce lovit na revíru 431 888 (velký Rychnovský rybník, Dolní Rychnov u Sokolova)
s mimopstruhovou povolenkou platnou na revírech Zpč. ÚS.
- Michal Blahůšek (delegovaný za ÚS ČRS z. s. Plzeň) - poděkoval přítomným členům za jejich účast na členské schůzi.
Panu Moulemu odpověděl na dotaz k rybářskému právu na přehradě Halštrov.
Poděkoval organizaci za produkci líhně a vysazování reofilních druhů ryb do sportovních revírů.
- Radomír Duchaj - pohovořil o velkých ztrátách v důsledku velkého výskytu vydry říční jak v Hranicích, tak i v Aši.
Informoval členskou schůzi o tvorbě rozpočtu na rok 2023.
- Gerhard Moule - dal návrh do usnesení, aby výbor MO požádal Zpč. ÚS o písemné vyjádření o soudním řízení na rybářské právo
v revíru 433 061 přehrada Halštrov.9. Předseda návrhové komise Ing. Daniel Mašlár přednesl návrh usnesení. Hlasováním bylo usnesení přijato.
Pro hlasovalo 35 členů, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení je součástí tohoto zápisu.

Usnesení


ČLENSKÁ SCHŮZE SCHVALUJE:

a) zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
b) účetní závěrku za rok 2022
c) rozpočet na rok 2023
d) přijetí nových členů

ČLENSKÁ SCHŮZE BERE NA VĚDOMÍ:

a) zprávu dozorčí komise
ČLENSKÁ SCHŮZE UKLÁDÁ:

a) výboru MO vznést písemný dotaz na ÚS ČRS Plzeň o stavu soudního řízení ve věci přehrady Halštrov -
- spor o rybářské právo na revíru 433 061.
b) výboru MO vznést písemný dotaz, zda lze lovit na revíru 431 888 (velký Rychnovský rybník)
s MP povolenkou platnou na revírech Zpč. ÚS.

Pan Radomír Duchaj na závěr poděkoval všem členům za práci ve prospěch organizace a schůzi ukončil.
Radomír Duchaj - předseda
Mgr. Jan Valdman - jednatel

Aš, 25. března 2023

Úvod   |   Informace   |   Revíry   |   Líheň   |   Výlovy   |   Povolenky   |   Kontakty   |   Foto   |   Video

Zápisy   |   Legislativa   |   Archiv   |   Odkazy
Copyright © 2012-2024 ČRS MO Aš z. s.
Code, Design: Rostislav Chavec JohnBTS@rybarias.cz a Radek Flachs flachs.radek@seznam.cz
W3C Validation Service | Editace: 17. 5. 2024
Ověřené CSS
Jak psát web