ZÁPISY     LEGISLATIVA     ARCHIV     ODKAZY                                                                                                                                                      

ZÁPISY: 2023  2022  2020 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008

Zápis členské schůze ČRS MO Aš z. s. konané 1. března 2020 v KC LaRitma

  1. Jednání členské schůze zahájil jednatel p. Mgr. Valdman Jan. Přednesl program schůze, k němuž nebyly připomínky, a tak byl jednomyslně schválen. Řízením schůze byl pověřen jednatel p. Mgr. Valdman Jan.
  2. Zvolena byla mandátová komise ve složení p. Poláček Jan, Schindler Petr a Petrášek Jiří. Pro hlasovalo 41 členů, proti nebyl žádný člen, nikdo se nezdržel.
  3. Zvolena byla návrhová komise ve složení p. Hlaváč Václav, Biroš Martin a Hlaváč Jaroslav. Pro hlasovalo 41 členů, proti nebyl žádný člen, nikdo se nezdržel.
  4. Jednatel p. Mgr. Valdman Jan zkontroloval usnesení z minulé členské schůze a jeho splnění výborem přítomným členům přednesl.
  5. Předseda p. Duchaj Radomír přednesl zprávu o činnosti MO ČRS Aš z. s. za období od poslední členské schůze. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
  6. Zpráva o hospodaření MO, účetní uzávěrka a návrh rozpočtu na příští rok byly k dispozici na stolech. Zprávy jsou součástí tohoto zápisu.
  7. Zprávu dozorčí komise MO přednesl její předseda p. Veselý Igor. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
  8. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda p. Poláček Jan. Konstatoval, že po 15 minutách čekání dle Stanov a Jednacího řádu ČRS z. s. je členská schůze usnášeníschopna. Přítomno bylo 41 dospělých, 1 mládežník a 1 dítě. Zpráva je součástí tohoto zápisu.

V DISKUZI PŘEDNESLI SVÉ PŘIPOMÍNKY A NÁMĚTY TITO ČLENOVÉ:

p. Mašlár Jan – seznámil členy se stavem vod v Hranicích,
p. Raška – dotaz na odbahnění rybníka u silnice v Mokřinách,
p. Had – s návrhem maximálně 50 kusů ryb na jednu povolenku nesouhlasí (nemá právní opodstatnění),
p. Tobek - dotaz, zda-li by mohla být sportovní voda zarybněna tlouštěm,
p. Moule Gerhard - činnost rybářské stráže, dotaz na výsledky činnosti v líhni,
p. Duchaj Radomír – seznámil členy s průběhem havárie na revíru 431 079 PR 01 (Vernéřov), hovořil o možnosti spolupráce s MO Cheb při chovu pstruha obecného a vysvětlil problém ohledně rybářského práva na revíru 431 018 PR 01 (Studánka).Předseda návrhové komise p. Hlaváč Václav přednesl návrh usnesení.
Pro hlasovalo 41 členů, proti 0, zdrželo se 0. Hlasováním bylo usnesení přijato a je součástí tohoto zápisu.

Usnesení


ČLENSKÁ SCHŮZE SCHVALUJE:

a) zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
b) účetní závěrku za rok 2019
c) rozpočet na rok 2020
d) přijetí nových členů
e) od 1. 1. 2020 zvýšení poplatku za zkoušky na vydání prvního rybářského lístku na částku 300 Kč
ČLENSKÁ SCHŮZE BERE NA VĚDOMÍ:

a) zprávu dozorčí komise
ČLENSKÁ SCHŮZE UKLÁDÁ:

a) výborové schůzi projednat možnost navýšení částky na činnost rybářské stráže o 12 000 Kč na rok 2020
b) výboru zjistit možnost navýšení zarybnění o tlouště na mimopstruhových vodách, které obhospodařuje MO ČRS Aš z. s.
(revír 431 079 a 431 018)
ČLENSKÁ SCHŮZE DELEGUJE:

p. Radomíra Duchaje na konferenci Zpč. ÚS Plzeň konanou dne 20. 5. 2020
Pan Mgr. Valdman Jan závěrem poděkoval všem členům za práci ve prospěch organizace a schůzi ukončil.
Radomír Duchaj - předseda
Mgr. Jan Valdman - jednatel

Aš 2. března 2020

Úvod   |   Informace   |   Revíry   |   Líheň   |   Výlovy   |   Povolenky   |   Kontakty   |   Foto   |   Video

Zápisy   |   Legislativa   |   Archiv   |   Odkazy
Copyright © 2012-2024 ČRS MO Aš z. s.
Code, Design: Rostislav Chavec JohnBTS@rybarias.cz a Radek Flachs flachs.radek@seznam.cz
W3C Validation Service | Editace: 23. 3. 2024
Ověřené CSS
Jak psát web